Rasmus Ejrnæs. Det store nationalparkbedrag. Rasmus Ejrnæs. Det store nationalparkbedrag. Rasmus Ejrnæs. Det store nationalparkbedrag. Rasmus Ejrnæs. Det store nationalparkbedrag. Rasmus Ejrnæs. Det store nationalparkbedrag..Det store "natur"nationalparkbedrag.


Miljøminister, Lea Wermelin, har ved hjælp af en rapport, som hendes egen styrelse selv har bestilt og betalt fra Rasmus Ejrnæs fra Århus Universitet, via Naturstyrelsen og Miljøministeriet fået Folketinget til at vedtage "anlæggelsen" af en række såkaldte naturnationalparker i allerede eksisterende statsskovsarealer over hele landet.
Her kan du f.eks. se Miljøstyrelsens projektbeskrivelse for den såkaldte Naturnationalpark Gribskov, der ligesom alle de øvrige såkaldte naturnationalparker er baseret på en rapport om "rewilding og biodiversitet" fra Rasmus Ejrnæs, som en række forskere og professorer kalder både uvidenskabelig og vildledende.
En rapport som tilmed var både bestilt og betalt af hendes "egen" naturstyrelse.

Fantasien samt påstandene om de positive effekter af såkaldt "rewilding" og "biodiversitet" i de såkaldte naturnationalparker på en række statsskovsarealer bygger således på misforståelser, grænsende til aktiv vildledning og løgn, der risikerer at skade store dele af de danske landskaber og den danske natur.
Kort sagt har miljøminister Lea Wermelin valgt at bestille og betale for en "rapport" fra biolog, Rasmus Ejrnæs, fra Århus Universitet og siden brugt denne rapport til at få indført en lang række såkaldte naturnationalparker i eksterande danske statsskove.
Konsekvensen er, at meget store dele ( ca. 20%) af de berørte danske statsskove nu bliver fældede og siden indhegnede med et 2,5 meter højt hegn for at holde de udsatte og bl.a. kastrerede dyr indespærrede og for at holde vilde dyr ude.Rasmus Ejrnæs har bl.a. forsøgt at forsvare hans drømmefantasi om "rewilding" af de danske statsskovsarealer i et indlæg i Danmarks Jægerforbunds blad, Jæger, september, 2021.
Se også Rasmus Ejrnæs' indlæg i Jæger her.- I oktober, 2021 reagarede Thomas Ustrup samme sted på Rasmus Ejrnæs indlæg.
Se Thomas Ulstrups reaktion på Rasmus Ejrnæs angreb på danske jægere her:
I et indlæg i Jæger. november, 2021, afviste også Niels Jørgen Henriksen både Rasmus Ejrnæs angreb og udokumenterede påstande og miljøminister, Lea Wermelins tanker og påstande om biodiversitet og rewilding i de såkaldte naturnationalparker.I yderligere et indlæg i Jæger, november, 2021, reagerede også Christian Almer på Rasmus Ejrnæs påstande og angreb imod jægere.
Tilsvarende dokumenterede han Rasmus Ejrnæs ' hovne indstilling overfor jægere, ligesom han dokumenterede Rasmus Ejrnæs' bedrevidende holdning overfor bl.a. landmænd.
Yderligere påviste Christian Amer, at adskillige videnskabsfolk og professorer mv. afviste Rasmus Ejrnæs påstande om øget biodiversitet ved at anlægge såkaldte "naturnationalparker" samt Rasmus Ejrnæs' påstande om, at det skulle øge "biodiversiteten".
Se indlægget fra Jæger, november, 2021.
Se også Christian Almers indlæg i Jæger her.

Derudover har Christian Almer også skrevet nedenstående reaktion på Rasmus Ejrnæs' påstande samt på planerne om naturnationalparker:
Du kan også downloade reaktionen her.


Det store ”natur”nationalparkbedrag.

I september 2021 offentliggjorde Miljøministeriet projektbeskrivelsen for den 1.300 hektar store såkaldte "Naturnationalpark Gribskov".

Allerede i indledningen hævdes det, at ”Naturnationalparken skal gennem vild natur bidrage til at styrke naturen og biodiversiteten i Danmark.
Alligevel skal;
- krondyr, elge og kastrerede tyre udsættes bag et nyt 2,5 meter højt hegn,
- elhegn opsættes på ydersiden for at holde vilde dyr ude,
- japansk pileurt, lærk, birk og rødgran mv. løbende bekæmpes, bl.a. ved udlægning af fiberdug,
- tornede buske plantes,
- der foretages både "veteranisering" og ”...omfattende strukturfældninger”...på ”... yngre rødgransbevoksninger”...samt...”...på 147 ha ege- og bøge bevoksninger...”.

Naturstyrelsens egen definition af ”naturen er imidlertid, at det er; ”Noget, der bliver til af sig selv” !    –––––––––>
Da hegning, udsætning af kastrerede dyr, løbende plantebekæmpelse, livstruende skamferinger af gamle løvtræer samt rydning af ca. 20% af de berørte statsskove næppe bliver til af sig selv, og iøvrigt kræver vedholdende indblanding, er begrebet ”natur”nationalpark stærkt vildledende, og påstanden om, at det tilmed skulle være ”vild natur”, forekommer direkte løgnagtig.

Lad os derfor se på baggrunden for de såkaldte naturnationalparker.

I januar 2021 udgav Århus Universitet v. biolog, Ramus Ejrnæs, en rapport om ”Biodiversitetseffekter af rewilding”.
Rapporten var både bestilt og betalt af Miljøstyrelsen og blev afgørende for, at miljøminister, Lea Wermelin, i juni 2021 fik vedtaget loven om anlæggelse af ”natur”nationalparker til næsten 1 mia kr.

Allerede inden vedtagelsen kritiserede en række forskere og professorer imidlertid videnskabeligheden i Ejrnæs’ rapport og dermed grundlaget for de såkaldte naturnationalparker.

Professor ved Københavns Universitet, direktør for Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Carsten Rahbek, udtalte eksempelvis, 7. december 2020, i Vildtforvaltningsrådet, at: ”Rewilding er et eksperiment, og vi bør diskutere, om det er ønskværdigt at igangsætte en masse eksperimenter, især med arter der er forsvundet naturligt fra Danmark...” og, at: ”...i Danmark er rewilding blevet et centralt politisk virkemiddel, der bredt anbefales, selv om det ikke er hængt op på videnskabelig konsensus om, hvordan biodiversiteten bedst sikres (fx. de internationale IPBES-rapporter).
3. februar 2021, uddybede han til Dansk Jægerforbund, at rewilding er: ”...en populær naturpolitisk synsvinkel...der mangler helt basal videnskabelig evidens.”.

Professor emeritus, tidligere naturvismand, Bent Aaby, konkluderede i en kronik, 13. juli, 2021, at: ”Rewilding konceptet med græsningspåvirkning og landskabsformende resultater...kan med nuværende kendskab ikke betragtes som en videnbaseret hypotese i Danmark eller Nordeuropa. Begrebet rewilding bør derfor af ovennævnte grunde udelades i debatten om fremtidens naturforvaltning i Danmark.

Professor emeritus i palæøkologi, dr. scient., Bent Odgaard, fra Institut for Geoscience ved Århus Universitet, skrev 23. marts og 8. april, 2021, at Ejrnæs’ rapport er ”historieforfalskning” der end ikke lever op til ”forskningens klare krav om objektiv hypotesetestning” samt, at den derudover er både ”tendentiøs og bevidst subjektiv” og derfor uegnet "...til rådgivning vedrørende rewilding i Danmark.”.

Ejrnæs lader imidlertid til mene, at han ved mere om natur og biodiversitet end videnskabsmænd, forskere og professorer og desuden også end f.eks. landmænd og jægere.
Til Altinget, 15. februar 2018, skrev Ejrnæs således. at: ”Landmænd må som udgangspunkt forventes at have begrænset forstand på at forvalte natur - dette betragter jeg som et faktum".
I DR, 22. april 2021, udtalte Ejrnæs om en række lokalformænd fra Danmarks Naturfredningsforening, der var imod det 2,5 meter høje hegn rundt om Naturnationalpark Gribskov, at: ”.Danmarks naturfredningsforening er sat i verden for at beskytte naturen og ikke for at beskytte lokalformænd, som har glemt formålet i deres forening.”
I Jæger, september 2021, skrev Ejrnæs endvidere, at ”Danske jægere synes at nære overdrevne forestillinger om deres positive betydning for naturen.”...

Ejrnæs mener altså, at hverken naturfredningsforening, jægere eller landmænd ved noget væsentligt om hverken natur eller biodiversitet.
Samtidigt lader det heller ikke til interessere Ejrnæs, at ledende forskere og professorer skarpt kritiserer hans rapport om biodiversitet og rewilding for at være både ”uvidenskabelig”, ”tendentiøs” og ”uegnet til rådgivning”.

På trods heraf har miljøminister, Lea Wermelin, valgt at ignorere advarslerne imod Ejrnæs og hans rapport om de påståede biodiversitetseffekter af ”rewilding” og besluttet at benytte netop denne rapport til at legitimere indførslen af de såkaldte naturnationalparker i de danske skove.

Som konsekvens og under dække af løgnen om, at de såkaldte ”natur”nationalparker skulle være ”vild natur”, bliver store dele af de danske statsskove derfor nu lemlæstede, indhegnede og ryddede.


Christian Almer


-------------------------------------------
Bestyrelsen, Dansk Vejlederkreds v. Christian Almer
v. Christian Almer
Tlf: 56-94 90 00
post@vejlederkreds.dkLæs ovenstående kronik fra Christian Almer MED links og dokumentation.
Læs eller download ovenstående kronik fra Christian Almer, trykt i b.a. Frederiksborg Amts Avis.


Læs også Dansk Vejlederkreds' indsigelse og høringssvar vedr. Naturnationalpark Gribskov.

Læs endvidere Dansk Vejlederkreds' svar på Rasmus Ejrnæs påstande og udsagn i indlægget "Drømmefanger eller bondefanger" i Jægerbladet, november, 2021.

Se også eksempler på nogle af konsekvenserne af de allerede påbegyndte, såkaldte "veteraniseringer" med deraf følgende, livstruende skader og lemlæstelser af de gamle løvtræer i f.eks. Gribskov.