©

Historien bag
Dansk Vejlederkreds
- for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv


Herunder følger en kort gennemgang af Dansk Vejlederkreds' historiske baggrund.

Dansk Vejlederkreds startede som brancheforening i 1993.

Gennem flere år havde en række personer oplevet et stort og stigende behov for at kunne udveksle erfaringer omkring det at leve af arbejdet med natur- og friluftsliv.
Dette skyldtes bl.a. de almindelige besværligheder ved at drive selvstændig virksomhed og de deraf følgende fordele af at udveksle erfaringer..
Det skyldtes imidlertid også, at friluftsområdet var inde i en rivende udvikling, der kun efterlod ringe tid til refleksion og til at overveje, hvilken udvikling man ønskede.
Man så (og ser) bl.a. en voldsom opblomstring af ungdoms- efter- og højskoler med friluftsliv på skemaet og dermed også i antallet af personer, der kunne ernære sig ved at tage andre med ud under åben himmel.
Samtidigt sås en nærmest eksplosiv udvikling i antallet af firmaer, der specialiserede sig i at give andre opleverlser.
Der var især tale om såkaldte adventure- eller action- firmaer, der arrangerede overlevelses- oplevelses-, incentive- samarbejdsudviklings-, afkriminaliserings-, leder-, kend-dig-selv-, kend-dine-grænser-, lej jægersoldat-, teambuilding- kurser mm. for andre.

Man ønskede med Dansk Vejlederkreds bl.a. at synliggøre holdninger og erfaringer.
Man oplevede, at den huritge udvikling gav en række problemer, der både var konkret sikkerhedsrelatarede (fordi folk havde (og har) for travlt både med at udnævne sig selv til og med at spille instruktører uden at have en tilstrækkelig baggrund herfor) og mere overordnede i forhold til menneskers forhold til det at være og leve under åben himmel.
Man ønskede bl.a. at skabe et fælles talerør i sager af denne art.
Man havde tidligere uden held forsøgt at få foreningen, Dansk Forum for Natur og Friluftsliv til at gå ind i dette arbejde.
Man havde således bl.a. forsøgt at få denne forening til at definere begreberne friluftsliv og vejledning i natur- og friluftsliv.
Dette var bl.a. sket ved igennem flere år at stille forslag herom ved generalforsamlingerne.
Imidlertid var der ikke flertal for dette blandt medlemmerne, som ovevejende var / er lærere og pædagoger m.fl. fra den voldsomt ekspanderede industri af ungdoms- efter- og højskoler med "friluftsliv på skemaet".

Stifterne af Dansk Vejlederkreds fandt det interessant og også lidt uhyggeligt, at en forening, der angiveligt skulle beskæftige sig med natur- og frluftsliv, end ikke var interesserede i at definere disse begreber.

Man måtte erkende, at disse offentligt ansatte arrangører af friluftsaktiviteter og friluftsliv ikke havde samme interesser, som de professionelle, og dette var medvirkende til, at Dansk Vejlederkreds i 1993 blev stiftet.

Stiftelsen foregik på grundlag af vedtægterne, der stadig gælder i dag.

Noget af det første, som foreningen gjorde, var at definere sit arbejdsgrundlag, nemlig begreberne,
natur- og friluftsliv og
vejledning deri.
Efter stiftelsen har foreningen frem til 1999 støt og roligt udviklet både medlemsskare, kompetence og ikke mindst arten og antallet af arbejdsområder.
Dog var Dansk Vejlederkreds i årsskiftet 1998-99 igennem en turbulent generalforsamling, der mundede i, at den daværede formand, Svend Ulstrup, måtte gå af pga. regnskabsmæssige uregelmæssigheder og ikke mindst pga. af klare overtrædelser af vedtægterne og ulovligheder i den forbindelse.

Svend Ulstrup har siden haft svært ved at acceptere, at han ikke længere kunne være formand.
Efter, at han røg ud af Dansk Vejlederkreds har han oven oven i købet forsøgt at give indtryk af, at han fortsat repræsenterer Dansk Vejlederkreds.
Dette er sket både på skrift i Dansk Forums blad og i forhold til Skov- og Naturstyrelsen.

Disse klare eksempler på, hvad vi må opfatte som dokumentfalsk og mandatsvig, fik i sommeren 2000 Dansk Vejlederkreds til at kontakte vejlederkredsens advokat, Karoly Nemeth, der indledningsvis lavede et juridisk responsum, der klart slår fast, at Svend Ulstrup i forbindelse med generalforsamlingen har handlet ulovligt og dermed også, at han handler ulovligt, når han fortsat forsøger at give indtryk af at repræsentere Dansk Vejlederkreds.

Læs advokatfirmaet Karoly Nemeth's responsum om og vurdering af ulovlighederne her.

Svend Ulstrup er gjort bekendt med og har modtaget kopi af dette juridiske responsum.
Han har imidlertid valgt ikke at reagere!

Dansk Vejlederkreds har på den baggrund og efter generalforsamlingen 2000 besluttet at gå videre med sagen, hvis Svend Ulstrup fortsætter med at optræde og udtale sig på vegne af Dansk Vejlederkreds.

Derudover kan opgøret siges at dreje sig om, hvorvidt man vil acceptere forskellighed i en forening.
Vor vurdering er, at daværende formand, Svend Ulstrup, ikke ønskede plads til mennesker med forskellige holdninger (i særdeleshed ikke, hvis disse afveg fra hans egne) i foreningen.

I dag er Dansk Vejlederkreds meget afklarede om dette spørgsmål og vi ser det som en stor styrke, at medlemmerne både repræsenterer forskellige holdninger og erfaringer.
Dette gælder særligt efter generalforsamlingen, år 2000, hvor dette blev diskuteret grundigt.

Dansk Vejlederkreds arbejder i dag på en række forskellige områder, f.eks:
- varetagelse af medlemmernes interesser, både generelt og konkret i en række sager.
- debat -deltagere og -skabere i mange sammenhænge
- konsulent- og rådgivningsfunktioner, både indadtil og udadtil
- vurderings- samt syns- og skønsmænd i forskellige retslige sager og afgørelser, primært om sikkerhed
- initiativtagere til fremadrettede kvalitetsforbedrende projekter indenfor friluftslivet, se f.eks. aktuelt om stiftelsen af en ny træklatreforening
- initiativtagere til og vejledere på forskellige forskningsprojekter indenfor natur- og friluftsliv
- etablering af samarbejde imellem danske, svenske og norske vejledermiljøer
- forskning i natur- og friluftsliv, både overordnet, historisk, ideologisk og konkret, f.eks. indenfor sikkerhed og udvikling af metodik ved klatring, vinterfriluftsliv og dykning.

Du kan på disse sider se lidt om nogle af de sager, som foreningen har beskæftiget sig med igennem årene.

Derrdover afholdes et par årlige møder for medlemmerne, ligesom disse modtager nyhedsbrev et par gange om året.

©


© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.