©

Vedtægter, Dansk Vejlederkreds:


§ 1. Foreningens navn og adresse.
a). Foreningens navn er: “Dansk Vejlederkreds -interesse- og brancheforeningen for professionel vejlededning i natur- og friluftsliv”
b). Foreningens adresse er formandens adresse.

§ 2. Foreningens formål:
- at skabe, udvikle og udvide kontakter blandt mennesker, der arbejder seriøst indenfor ansvarlig vejledning i natur- og friluftsliv.
- at gøre opmærksom på behovet for kvalificeret og ansvarlig vejledning i natur- og friluftsliv og for dygtiggørelse indenfor friluftslivets forskellige grene.
- at udvikle og udvide muligheder for uddannelse og dygtiggørelse for fremtidige vejledere i natur- og friluftsliv.
Ved ansvarlig vejledning i natur- og friluftsliv forstår vi ikke blot de sikkerhedsmæssige eller tekniske sider af vejledningen, men også en mere overordnet ansvarlighed for at videregive legelyst og glæde samt respekt, dels for færdigheder og håndværkstraditioner, dels for de kulturlandskaber og den natur, vi lever i, af og med.

§ 3. Foreningens arbejdsområder:
a). -anerkendelse af rimelige mindstekrav til vejledere i natur- og friluftsliv i forbindelse med sikkerhed og fagligt niveau i friluftslivets forskellige grene.
b). -løbende at definere natur- og friluftsliv og at definere vejledning heri samt at udbrede kendskabet til disse begreber og til værdien heraf.
c). -at øge kendskabet til og for at skabe respekt om friluftslivets forskellige arbejdsområder.
d). -at udvikle og skabe uddannelsesmuligheder for fremtidige vejledere i natur- og friluftsliv.
Foreningen afholder ét helst flere årlige møder, hvor ovenstående temaer diskuteres, erfaringer udveksles, og planer lægges.

§ 4. Foreningens økonomi mm.
a). Foreningen driver ikke erhverv.
b). Foreningens indtægter kommer fra medlemskontingenter, indmeldelsesgebyrer og gaver, fonde mm.
c). Medlemskontingentet betales årsvis forud fra regnskabårets start.
d). Regnskabsåret falder sammen med kalenderåret.
e). Foreningens eventuelle overskud kan ikke tilfalde medlemmer, men skal benyttes i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
f). Foreningens midler bruges i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
g). I tilfælde af foreningens opløsning, søges foreningens midler så vidt muligt anvendt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
h). Foreningen laver regnskab én gang om året efter afslutning af regnskabsåret.

§ 5. Optagelseskriterier.
a). I Dansk Vejlederkreds optages kun medlemmer, som godkendes af bestyrelsen.
b). Interesserede kandidater kan søge om optagelse.
c). Alle medlemmer kan indstille kandidater til optagelse.
d). Bestyrelsen kan direkte opfordre kandidater til optagelse.
e). Kriteriet for optagelse er, at kandidaten
f). Der optages A- og B-medlemmer.
A-medlemmer har fulde medlemsrettigheder, herunder stemmeret.
-gennem mange år har arbejdet for at dygtiggøre sig indenfor natur- og friluftsliv og derigennem har erhvervet en anseelig mængde praktisk erfaring og et tilsvarende højt fagligt niveau indenfor mindst ét af friluftslivets mange områder.
-har flere års praktisk erfaring med undervisning og vejledning i natur- og friluftsliv og i mindst ét af de dertil hørende “håndværk”. I praksis vil det normalt betyde, at kandidaternes baggrund bør kunne defineres som professionel.
-har vist, at de tager medansvar for udbredelsen af kendskabet til ansvarlig vejledning i natur- og friluftsliv.
B-medlemmer
-har ingen stemmeret i foreningen.
-skal have vist en reel interesse for natur- og friluftsliv og for at dygtiggøre sig heri.
Det kan f.eks. være vejlederstuderende, tidligere studerende eller andre, der er i gang med at uddanne og dygtiggøre sig på området med det formål at gøre vejledning i natur- og friluftsliv til deres hovedbeskæftigelse eller hovedinteresse.
-kan deltage i foreningens møder og modtager skrivelser på lige fod med øvrige medlemmer, medmindre disse direkte vedrører dem selv.
g). Udmeldelse sker skriftligt og sker ved udgangen af et medlemsår.

§ 6. Foreningens struktur.
a). Generalforsamlingen er foreningens højeste organ.
b). Bestyrelsen tegner foreningen udadtil i det daglige.
c). Møder samt ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 4 ugers skriftligt varsel af bestyrelsen, der også har ansvar for forberedelse af møder og generalforsamlinger.
d). Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes også, hvis mere end 1/3 af medlemmerne kræver det.
e). Beslutninger, hvor afstemning er krævet, træffes med almindeligt flertal.
f). I tilfæde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
g). Bestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer.
h). Foreningen opløses, hvis der på forhånd er stillet skriftligt forslag herom til den ordinære generalforsamling, og det vedtages med 3/4 flertal.

§ 7. Generalforsamlinger.
a). Ved afslutningen af regnskabsåret afholdes ordinær generalforsamling.
b). Medlemmer har stemmeret på denne og øvrige generalforsamlinger samt ved foreningens øvrige lovligt indkaldte møder.
B-medlmmer har ingen stemme- eller forslagsret.
De er derimod velkomne til at ytre sig på møderne.
c). På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen.
d). På den ordinære generalforsamling fremlægges og godkendes årsberetningen og regnskabet.
e). Beslutninger på generalforsamlingerne protokolleres.
f). Forslag til generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til bestyrelsen mindst 2 uger før generalforsamlingen.
g). Forslag til ændringer af vedtægterne samt eksklusionsforslag skal fremlægges på den ordinære generalforsamling og kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte.

Vedtaget ved generalforsamlingen, januar 1994, revideret ved generalforsamlingerne, 2001 og 2002.

Se iøvrigt::
Definitioner på
Natur- og Friluftsliv og på
Vejledning deri.

©


© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.