Afsløring af farlig uddannelse i træklatring for lærere og pædagoger m.fl. på Københavns Universitetet Træklatring. Friluftsliv. klatring, friluftsuddannelse, IfI, sikkerhed. rapelling. action. pædagogik. undervisning træklatring tr?klatring klatring træklatring tr†klatring friluftsliv IfI sikkerhed rapelling action p?dagogik pædagogik undervisning

Farlig uddannelse med klatring på
IfI (Institut for Idræt)?

Uddanner IfI "instruktører" til klatring, træklatring, rapelling, friluftsliv, adventure, teambuilding, oplevelsesture, firmature mm., som er til fare for andre mennesker i og med, at deres uddannelsesbaggrund ikke er god nok?
Træklatreuddannelse uden kontrol ?
Hvidvask af "klatreinstruktører" ?
Sikkerhedsproblemer ?

Spørgsmålene bliver mange, når man ser på de seneste års "uddannelse" af "instruktører" i træklatring på IfI.

Der har tidligere været rejst kritik af "uddannelsen" og stillet spørgsmål til IfI herom.
Nu har en aktuel sag gjort spørgsmålene mere påtrængende, og IfI skylder fortsat svar på de mange spørgsmål.


I en aktuel sag hævder kursusarrangøren, Sun-Bornholm, at deres tydeligvis inkompetente "instruktør" i klatring er "uddannet" på IfI (Institut for Idræt), tidligere DHL (Danmarks Højskole for Legemsøvelser), og deres "uddannelse" i træklatring.
Se nærmere om denne sag her.

En uddannelse, hvor oplysninger fra de seneste års eksaminer peger på, at alle kursister består pr. automatik!
Oplysningerne peger ydermere på en række andre problematiske forhold omkring de senere års "træklatreuddannelse" med tilhørende "eksaminer" og autorisationer fra IfI.
Således har vi vidneudsagn, der viser, at et krav om, at man skulle have logbogsført 100 timers klatring ved eksamenssituationen blev ignoreret i eksamenssituationen, da 2 ud af 3 eksaminander ikke kunne opfylde det !
Vi har også vidneudsagn, der viser, at selv eksaminander, der blev højdeskræk i 10 meters højde, uden videre bestod, ligesom vi har vidneudsagn, der viser, at eksiminander, der f.eks. satte bundsikringen forkert (til træk nedad !) også bestod!
Vi har ydermere oplysninger, der peger på, at samtlige deltagere på den såkaldte træklatreuddannelse hidtil er bestået, siden IfI i 1996 gik bort fra den professionelle KAL© (klatre-Aktivitets-Leder©)-standard, hvilket i givet fald forekommer endog meget alvorligt, idet erfaringerne fra professionelt arbejde med klatreaktiviteter klart viser, at der kræves en endog meget høj faglig standard, før det er rimeligt at udstede autorisation og beviser.
Erfaringerne viser også, at langt fra alle eksaminander til de professionelle klatreuddannelser klarer kravene.

Alt dette lader til at blive sørgeligt aktualiseret af sagen om Sun-Bornholm, hvor en person, der tilsyneladende er "uddannet" på IfI's klatreuddannelse, er ved at slå intetanende unge mennesker ihjel under gennemførelsen af en klatreaktivitet for firmaet Sun-Bornholm.

Alt dette rejser i givet fald nogle meget alvorlige spørgsmål ved niveauet på og indholdet i “træklatreuddannelse” på Københavns Universitet.

Problemerne med den tilsyneladende underlødige uddannelse i træklatring og den tilhørende tilsyneladende tilfældige eksamen/autorisation, der lader til automatisk at blive givet til alle på "uddannelsen" og de deraf afledte spørgsmål har også tidligere været taget oop i en rapport om danske friluftsuddannelser fra 1996 (ISBN: 87-90430-01-8).

IfI (dengang DHL) har tidligere været kontaktet om disse spørgsmål, men man har valgt at undlade at kommentere eller reagere!

Derudover har spørgsmålet været forelagt direkte for lederen af friluftsuddannelsen, Erik Mygind, på et møde den 13. juni 2000 på Kolle Kolle i anden anledning.
Erik Mygind svarede ikke på spørgsmålene ved den anledning og har heller ikke siden reageret på forelæggelsen af problemet!

IfI's involvering i nærværende sag har ført til, at Dansk Vejlederkreds har rettet henvendelse til IfI for at spørge til ovenstående og for at spørge, om man kan bekræfte, at alle kursister på træklatreuddannelsen (efter, at man gik bort fra at eksminere dem til Autoriserede Klatre-Aktivitets-Ledere© (KAL©)) har bestået?
Du kan se henvendelsen til IfI og IfI's eventuelle svar her.

Da bevisbyrden nu synes så overvældende, og da IfI tilsyneladende ikke vil / kan svare på de stillede spørgsmål på trods af gentagne henvendelser, tvinges Dansk Vejlederkreds til at advare imod den såkaldte træklatreuddannelse fra IfI og imod klatrearrangører med denne "uddannelse".

IfI's praksis forekommer uansvarlig.
IfI (den gang DHL) har tidligere benyttet både KAL© -norm, -autorisation og ­eksaminatorer i forbindelse med deres friluftsuddannelse.
Den gang bestod knapt halvdelen af de 24, som gik op.
Også erfaringerne fra de åbne KAL©-prøver (mere end 300 eksaminer) viser, at det langt fra er alle eksaminander, der består den prøve, der autoriserer dem til at forestå klatreaktiviteter.

Det ser derfor ud til, at IfI medvirker til give deres kursister et falsk indtryk af, at de på forsvarlig vis kan forestå klatreaktiviteter, hvilket kan være overordentligt farligt.
Denne sag lader til at understrege dette.

Dermed forledes både IfI's kursister, andre kursusudbydere, der måte have lyst til at ansætte disse med baggrund i "uddannelsen" (se sagen om Sun-Bornholm) og de intetanende senere kursister (som i sagen om Sun-Bornholm) til at tro, at sikkerheden er i orden på et falsk grundlag.
Dermed medvirker IfI tilsyneldende direkte til at sætte menneskers liv og førlighed i overhængende fare,


Konklusion:
På den baggrund må vi desværre indtil videre advare både imod træklatreuddannelsen på IfI som sådan og deraf selvfølgelig også imod personer, der forsøger at legitimere forsvarligheden af deres klatreaktiviteter med, at de er uddannede på IfI.